Niepełnosprawność i prawo

Wyższe dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika – schorzenia szczególne

4 kwietnia 2016

Zgodnie z art. 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), pracodawca który spełni określone warunki, może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, którego zatrudnia. W przypadkach niektórych schorzeń, pracodawca może uzyskać wyższe niż standardowo dofinansowanie. Kiedy? I jak się o nie starać?

Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika?

Taką pomoc może otrzymać pracodawca, który:

i zatrudni niepełnosprawnego w oparciu o umowę o pracę (bądź gdy niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2% będzie wykonawcą pracy nakładczej )

ksiazka

Ponadto, nie może on posiadać zaległości względem PFRON większych niż 100 zł i być w trudnej sytuacji ekonomicznej (kryteria  w art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L poz. 187, s. 1)

Które schorzenia są schorzeniami szczególnymi uprawniającymi do podwyższonego dofinansowania?

  • Upośledzenie umysłowe (kod 01 U)
  • Choroby psychiczne (kod 02 P)
  • Choroby narządu wzroku – stopień umiarkowany i znaczny (kod 4 O)
  • Epilepsja (kod 06 E)
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe – np. autyzm (kod 12 C)

Dlaczego te schorzenia są objęte specjalnym, wyjątkowym traktowaniem? Przede wszystkim dlatego, że wśród niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch z tymi schorzeniami panuje większe – niż w pozostałej grupie niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch – bezrobocie.

Ile wynosi dofinansowanie na wynagrodzenie pracownika ze szczególnym schorzeniem?

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika ze szczególnym schorzeniem to stawka podstawowa (czyli 1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł – przy umiarkowanym i 450 zł – przy lekkim) podwyższona o 600 zł. Zgodnie z art. 26a, ust 4 w/w ustawy, kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i terminowo poniesionych kosztów płacy a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą 75% tych kosztów.

Startup Stock Photos

Jak udokumentować posiadanie schorzenia szczególnego?

Poprzez odpowiednie zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę. Takie zaświadczenie musi zawierać:

Ważne jest to, że o ile zaświadczenie  o schorzeniu szczególnym wydawane dla celów obniżenia ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON nie musi zawierać informacji o rodzaju tego schorzenia (np. informacji, ze pracownik ma schizofrenię bądź epilepsję), o tyle przy ubieganiu się o wyższe dofinansowanie – już musi.

Sposób dokumentowania szczególnych schorzeń reguluje załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnyOsoby niepełnosprawne na polskim rynku pracyW 2011 roku w Polsce żyło 4,7 mln osób niepełnosprawnych. Stopa bezrobocia wśród nich wynosiła 19,2%ch (Dz. U. 2014, poz. 1988)

Jakie jeszcze warunki musi spełnić pracodawca by otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika?